Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2015

9705 a506
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahaveagoodday haveagoodday
3126 400c 500
Reposted fromfoods foods viahaveagoodday haveagoodday
3299 4cc9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahaveagoodday haveagoodday
4597 9cf1
Reposted fromlovelydaisy lovelydaisy viahaveagoodday haveagoodday
9191 4982 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viahaveagoodday haveagoodday
5259 6f8a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahaveagoodday haveagoodday
Reposted fromFlau Flau viahaveagoodday haveagoodday
3894 a1ec
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahaveagoodday haveagoodday
0227 53e2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahaveagoodday haveagoodday
5005 b61b 500
1331 9c07 500
Reposted fromfoods foods viahaveagoodday haveagoodday
2744 b153
"Za długi był nasz uścisk.
Dokochaliśmy się 
do kości.
— Anna Świrszczyńska
Reposted fromrol rol viacherrycoke69 cherrycoke69
W psychologii jest takie pojęcie „błysk”. To jest moment, kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś, co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viaguanabana guanabana
1326 1d97 500
Reposted fromnaciol naciol viaguanabana guanabana
2013 619e
Reposted fromusual usual viaguanabana guanabana

May 31 2015

7147 b014 500
Reposted fromSturmUndDrang SturmUndDrang vianatory natory
5487 92b3 500
Reposted frommartinini martinini vianatory natory
6011 97bd
Reposted fromTaieri Taieri vianatory natory
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl