Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2015

Za pierwszym razem można wybaczyć. Za drugim przyjąć na klatę. Za trzecim wypierdalaj.
— Hubertos.
Reposted fromgoodcoffe goodcoffe vianatory natory

June 07 2015

Reposted fromkelu kelu vianatory natory
1069 f42c 500
Reposted fromMatalisman Matalisman vianatory natory
6951 892d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahaveagoodday haveagoodday
3742 c88a 500
Reposted fromtron tron vianatory natory
0538 13be
Reposted fromKarigane Karigane vianatory natory
7094 5476 500
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu vianatory natory
Ty nawet odchodzić nie umiesz. Wracasz jak czkawka - ani Cię zapić, ani przespać.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromborn2die born2die vianatory natory
2218 15d3
Reposted fromthephilosopher thephilosopher vianatory natory
Reposted fromweightless weightless vianatory natory
0656 6e4b
Reposted frommisza misza vianatory natory
6656 73b5
hahahaha, która jeszcze tak ma?:D
Reposted fromemotionalanorexic emotionalanorexic vianatory natory

June 06 2015

Jeśli Bóg jest w stanie stworzyć świetliki, których pupa świeci jak gwiazda, to myślę, że wszystko inne też jest możliwe. Wszystko.
— Charles Martin "w pogoni za świetlikami"
1372 84f8 500
Reposted fromrol rol viaignoratiion ignoratiion
3037 2c10 500
Reposted fromsajkopatka sajkopatka viahaveagoodday haveagoodday
6690 4f0f 500
Tatry
Reposted fromhaveagoodday haveagoodday
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl